Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Công ty TNHH Trắc địa bản đồ Nam Phương đi chuyển giao công nghệ máy RTK S82T tại Quang Ninh


Công ty Nam Phương cùng với giám đốc và trưởng phòng kỹ thuật chuyển giao cho đơn vị cần mua máy GPS RTK S82T tại tỉnh Quảng Ninh, về cùng tham gia có nhiều đơn vị trong toàn tỉnh.


 

Giới thiệu máy RTK mới nhất cho đơn vị tư nhân tại Quảng Ninh

Tại đơn vị Trung Tâm kỹ thật địa chính