Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Khai trương cửa hàng máy trắc địa Sanding


Công ty TNHH trắc địa bản đồ Nam Phương(South) khai trương của hàng máy trắc địa Sanding tại 62 Láng Hạ nhằm nâng cao khả năng phục vụ khách hàng và giới thiệu sản phẩm mới được tốt hơn. 


                                           KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG MÁY TRẮC ĐỊA SANDING
 

                                              Nguồn : SanDingvn.vn:  Time Admin : 2012/09/20


        

        

Lãnh đạo Tập đoàn cắt băng, khai trương cửa hàng

        

Đội múa Lân chúc mừng cửa hàng